• സുഗമ ഹിന്ദി പരീക്ഷ (CBSE/ICSE) 03.12.2016 ശനിയാഴ്ച സംസ്ഥാനതലത്തില് നടത്തുന്നതാണ്

  Read More
 • Sabha’s Examination 2017 February (Pradhama to Sahithyacharya)

  sabhas-examination-2017-february

  Read More
 • സുഗമ ഹിന്ദി പരീക്ഷ (CBSE/ICSE) 3.12.2016-ലേയ്ക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുന്നു

  cbsc-exam-pmd

  Read More
 • Result Published – 2016 August

  sabhas-exam-result-august-2016

  Read More
 • Sabha’s Exam Timetable-2016

  timetable 2016

  Read More
 • हिन्दी निबंध प्रतियोगिता

  Hindi Essay Competition

  Read More
 • ആചാര്യ കോഴ്സിന് ഏപ്രില് 30 വരെ അപേക്ഷിക്കാം

  Acharya course

  Read More
 • Acharya 2016 result

  result 2016 (Click here)

  Read More
 • Acharya Course – 2016 Application Invited

  Acharya Course

  Read More
 • February 2016-Result Published

  result February 2016

  Read More

Vision

To become a national volunteer organization and a premium center of learning promoting the language of Hindi through a secular and democratic platform.

Mission

Spread the language of Hindi through dedicated “Pracharaks” and committed students with the support of community and Central Government.

Values

Democracy. Secularism. Integrity.

Kerala Hindi Prachar Sabha is an independent voluntary organization aimed at promoting the language of Hindi, in collaboration with the Ministry of Human Resource Development, Government of India. For the last six decades KHPS has been doing extraordinary service in promoting and popularizing our national language in the State. It has won recognitions from State and Central governments, Universities, eminent scholars, political leaders, etc.

Read more in About Us page.